Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

Antonius Brugmans 1732-1789

Antonius Brugmans (Hantum 22 October 1732 - Groningen 27 April 1789) was a professor at the University of Groningen between 1767 and 1789.

Anthoni Brugmans kwam ter wereld als kind van Pybe Brugmans en Petronella Wiersma. Hij trouwde in 1761 te Delft met Johanna Frederika Manger (Maastricht 27 Januari 1734 - Groningen 9 Februari 1811). Zij was een dochter van de predikant Sebald Godfried Manger te Goes en Delft, die Professor der Godgeleerdheid in Maastricht (1733-1743) was geweest en die schrijver/samensteller was van het Psalmenboek uit 1743. Hun kinderen waren

  • Sebald Justinus 1763-1819, hoogleraar te Franeker, als opvolger van Swinden, en te Leiden
  • Piro Antonius 1768-1851, staatsraad in buitengewone dienst (Orangist), lid Raad van State en eerste kamer
  • Eva Justina 1773-1845, trouwde met ds. Johannes Rutgers
  • Sara 1776-1833, trouwde met Abel Viëtor Haenenberger, advocaat in Beerta

Zoals eerder vermeld stond De Crosa als wiskundige nog dicht bij Bernoulli. Zijn opvolgers Engelhard en Widder hebben hun aandacht voornamelijk besteed aan niet-wiskundige onderwerpen en moesten balanceren op een koord dat door de verschillende protestantse fracties was gespannen. Eerst met het aantreden van Antonius Brugmans in 1776 zou weer meer aandacht aan zuiver wis- en natuurkundige onderwerpen ontstaan.

Literatuur over A. Brugmans

  • Klaas van Berkel, Universiteit van het Noorden. vier eeuwen academisch leven in Groningen. Deel 1: De oude universiteit 1614-1876
  • W.B.S. Boeles, Levenschetsen der Groninger Hoogleeraren. In: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen ter gelegenheid van haar vijfde halve eeuwfeest, Groningen 1864
  • W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool 2-2 (1889) Tresoar Leeuwarden
  • W. van Bunge, H. Krop, B. Leeuwenburgh, H. van Ruler, P. Schuurman, M. Wielema, Dictionary of seventeenth and eighteenth century Dutch philosophers I, II 2003

Publicaties van A. Brugmans

  • Lofrede op Engelhard. Werken van het Genootschap Pro excelendo jure patrio te Groningen. Deel I. pp 539 ff

[HWB en HSVdeS, Maart 2019 - in voorbereiding]