Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

De spreker voor de Johann Bernoulli lezing 2019 is Franjo Weissing.

Titel: tba