Johann Bernoulli lezing 13

(dinsdag 23 maart 2004)

Bart de Moor (Katholieke Universiteit Leuven)

Systems biology: A new mathematical frontier


Laudatio: Jan Willems (Katholieke Universiteit Leuven)

Poster