Lineaire Algebra 1, 2010-2011

Recente Mededelingen:

Op donderdag 16 december, van 14:00 tot 17:00, Tentamenhal 03 is de midtoets. De stof voor de midtoets is: Hoofdstukken 1 en 2, en van hoofdstuk 3 alleen Sectie 3.1.

Hoorcollege:

Het hoorcollege Lineaire Algebra begint op maandag 15 november, en loopt tot en met vrijdag 21 januari. Wekelijks zijn er twee hoorcolleges, namelijk op maandag van 9:15 tot 11:00 in zaal 5111.0022, en woensdag van 9:15 tot 11:00 in 5111.0022.

Werkcollege en practicum:

Wekelijks zijn er twee bijeenkomsten ingeroosterd waarop afwisselend een werkcollege of computerpracticum plaatsvindt. Er zijn vijf werkcollege/practicum-groepen, ieder met een eigen docent. De roosters voor het werkcollege/computerpracticum van de verschillende groepen kunnen worden gevonden op de website http://www.rug.nl/fwn/onderwijs/roosters/2010/vakken/WILA1-06. Verdere informatie kan nog worden gevonden op http://www.rug.nl/ocasys/fwn/vak/show?code=WILA1-06&jaar=2009.
Hieronder vind u de namen van de werkcollegedocenten met de bijbehorende groepen:
Keimpe Nevenzeel: HIO (IS of CSV), Na 5+6
Wiebe Kees Goodijk: Na 1+2
Paul Helminck: W WI Bsc 1e jr 3/02 OR1, W WI Bsc 1e jr 3/03 W&T
Marielle Kruithof: W WI Bsc 1e jr 3/01 IL
Vincent Schoonveld: Na 3+4
Tijdens het werkcollege wordt gewerkt aan opgaven uit het boek. In het schema hieronder kunt u een lijst vinden vinden van de opgaven die per week moeten worden gemaakt. Bij het werkcollege is een werkcollege-docent aanwezig met wie u eventuele moeilijkheden bij het maken van de opgaven kunt bespreken.
Gedurende de cursus is er drie keer een computer-practicum ingeroosterd. In het computerpracticum wordt in (vaste) koppels van twee studenten gewerkt aan computeropdrachten. Tijdens het doen van deze opdrachten leert u de basisbeginselen van het wiskundige software-pakket Matlab. De practicumopdrachten en bijbehorende antwoordformulieren kunnen gedownload worden op Nestor. Dit dient voor de aanvang van elk practicum worden gedaan.
BELANGRIJK: HET PRACTICUM IS VERPLICHT. Per koppel moet het bij het practicum horende antwoordformulier worden ingevuld en aan het einde van het practicum worden ingeleverd bij de werkcollegedocent. Van elk antwoordformulier zal worden beoordeeld of het voldoende of onvoldoende is. Om toegelaten te worden tot het eindtentamen moeten alle drie de practica met een voldoende beoordeeld zijn.

Data voor huiswerk en midtoets:

Gedurende de loop van de cursus bestaat de gelegenheid vier keer Huiswerk in te leveren en te laten nakijken. De cijfers voor het huiswerk tellen mee voor het eindcijfer (zie verderop). Het Huiswerk moet ingeleverd worden in apart hiervoor bestemde postvakken in de hal van Nijenborgh 4 (zelfde plek als Calculus 1). De data waarop het huiswerk moet worden ingeleverd zijn als volgt: Er is een midtoets op 16 december, van 14:00 tot 17:00, Tentamenhal 03. Het eindtentamen vind plaats op 4 februari 2011, van 09:00 - 12:00, Tentamenhal 03. Verder is er een herhalingstentamen 8 april 2011 van 09:00 - 12:00, Tentamenhal 01.

Berekening eindcijfer:

Het eindcijfer voor het vak Lineaire Algebra wordt als volgt bepaald:
Als ET < 4.5, dan Eindcijfer = ET.
Als ET > = 4.5, dan Eindcijfer = max( ET, (H1 + H2 +H3 + H4 + 4*MT + 12*ET)/20 ).
In deze formule zijn H1 t/m H4 de huiswerkcijfers, MT het cijfer voor de midtoets, en ET het cijfer voor het tentamen.

Rooster per week:

1e week (46): 15 november - 19 november 2010
hoorcollege maandag Zevende druk: Hst. 1, sectie 1.1: Stelsels lineaire vergelijkingen, sectie 1.2: De rij-echelon-vorm.
Achtste druk: Hst. 1, sectie 1.1: Stelsels lineaire vergelijkingen, sectie 1.2: De rij-echelon-vorm.
woensdag Zevende druk: Hst. 1, sectie 1.3: Matrix algebra.
Achtste druk: Hst. 1, secties 1.3 en 1.4 : Matrix algebra.
werkcollege 1 Zevende druk: sectie1.1: opg. 1c, 3c,d, 6b,f, 9,10,11, sectie1.2: opg. 5a,c,e, 7, 13, 17, 20c
Achtste druk: sectie1.1: opg. 1c, 3c,d, 6b,f, 9,10,11, sectie1.2: opg. 5a,c,e, 7, 15, 19, 22c
werkcollege 2 Zevende druk: sectie 1.3: opg. 2, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 22
Achtste druk: sectie 1.3: opg. 2, sectie 1.4: opg. 6, 12, 15, 16, 17, 18, 3
huiswerk 1 Achtste druk sectie 1.3: opg. 15, 17, sectie 1.4: opg. 24, 25, 26
2e week (47): 22 november - 26 november 2010
hoorcollege maandag Zevende druk: Hst. 1, sectie 1.4: Elementaire matrices, sectie 1.5: Gepartitioneerde matrices.
Achtste druk: Hst. 1, sectie 1.5: Elementaire matrices, sectie 1.6: Gepartitioneerde matrices.
woensdag Zevende druk: Hst. 2, sectie 2.1: Determinant van een matrix
Achtste druk: Hst. 2, sectie 2.1: Determinant van een matrix
werkcollege 1 Zevende druk: sectie 1.3: 32, 33 , sectie 1.4: 5, 6, 8b,d, 10b,e,h, 15, 18, 20
Achtste druk: sectie 1.4: 32, 33 , sectie 1.5: 5, 6, 8b,d, 10b,e,h, 15, 18, 20
werkcollege 2 Zevende druk: sectie 1.4: 22, 23, 24, 26, sectie 1.5: 1, 2, 6, 7, 10, 11
Achtste druk: sectie 1.5: 22, 23, 24, 26, sectie 1.6: 1, 2, 6, 7, 10, 11
3e week (48): 29 november - 3 december 2010
hoorcollege maandag Zevende druk: Hst. 2, sectie 2.2: Eigenschappen van de determinant, sectie 2.3: Regel van Cramer, Uitproduct
Achtste druk: Hst. 2, sectie 2.2: Eigenschappen van de determinant, sectie 2.3: Regel van Cramer, Uitproduct.
woensdag Zevende druk: Hst. 3, sectie 3.1: Definitie van vector-ruimte, sectie 3.2: Deelruimten.
Achste druk: Hst. 3, sectie 3.1: Definitie van vector-ruimte, sectie 3.2: Deelruimten.
werkcollege 1 Zevende druk: sectie 1.5: 15, 16, sectie 2.1: 3b,e,h, 4, 5, 6, 9,10, sectie 2.2: 5, 6, 10.
Achtste druk: sectie 1.6: 16, 17, sectie 2.1, 3b, e, h, 4, 5, 6, 9, 10. sectie 2.2, 5, 6, 10.
werkcollege 2 Zevende en achtste druk: sectie 2.2: 11, 12, 14, 15, 16, sectie 2.3: 1a,c, 2d, 12, sectie 3.1: 4,6, 8,13, 15
huiswerk 2 Zevende druk en achtste druk: sectie 2.2: 15, 17, sectie 2.3: 10, 11, 13.
4e week (49): 29 november - 3 december 2010
hoorcollege maandag Zevende druk: Hst. 3, sectie 3.3: Lineaire onafhankelijkheid, sectie 3.4: Basis en dimensie.
Achtste druk: Hst. 3, sectie 3.3: Lineaire onafhankelijkheid, sectie 3.4: Basis en dimensie.
woensdag Zevende druk: Hst. 3, sectie 3.5: Basis-transformaties, sectie 3.6: Rij-ruimte en kolom-ruimte van een matrix.
Achtste druk: Hst. 3, sectie 3.5: Basis-transformaties, sectie 3.6: Rij-ruimte en kolom-ruimte van een matrix.
werkcollege Zevende druk: sectie 3.2 1a,b,d, 3a,c,f,g, 4b, 6a,b,c, 10b,d, 12, 13, 15, 18, 20.
Achtste druk: sectie 3.2 1a,b,d, 3a,c,f,g, 4b, 6a,b,c, 8b,d, 10, 11, 13, 16, 18.
practicum Matlab Practicum 1
5e week (50): 13 december - 17 december 2010
hoorcollege maandag Hst. 4, sectie 4.1: Lineaire afbeeldingen
werkcollege maandag/
dinsdag
Nog overgebleven opgaven en opgaven uit midtoetsen van voorgaande jaren
Midtoets donderdag 16 december, 14:00 - 17:00, Tentamenhal 03
huiswerk 3 Zevende druk: sectie 3.6: 18, 19, 22, 25
Achtste druk: sectie 3.6: 24, 25, 28, 31. (geupdate op 6 december 2010)
6e week (1): 3 januari - 7 januari 2011
hoorcollege maandag Hst. 4, sectie 4.2: Matrix representaties van lineaire afbeeldingen.
woensdag Hst. 4, sectie 4.3: Similariteit van matrices.
werkcollege Zevende druk: sectie 3.3: 1e,b,d, 2d,e, 6c,d, 11, 12, sectie 3.4: 7, 8, 15, sectie 3.6: 7, 16, 20. Achtste druk: sectie 3.3: 1e,b,d, 2d,e, 8c,d, 13, 14, sectie 3.4: 7, 8, 15, sectie 3.6: 8, 22, 26.
practicum Matlab Practicum 2
7e week (2): 10 januari - 14 januari 2011
hoorcollege maandag Hst. 5, sectie 5.1: Skalair product, orthogonaliteit, Hst. 5, sectie 5.2: Orthogonale deelruimten.
woensdag Hst. 5, sectie 5.3: Kleinste kwadraten methode.
werkcollege 1 sectie 4.1: 6, 7, 9, 16, 17, 21, 22, sectie 4.2: 4, 14, 15, sectie 4.3: 3, 5, 13.
werkcollege 2 sectie 5.1: 3b,d, 6, 8, 10, sectie 5.2: 2, 4, 8, 9, 13.
huiswerk 4 Zevende en achtste druk: sectie 5.3: 5, 7, 9 (ge-update op 10 januari 2011)
8e week (3): 17 januari - 21 januari 2011
hoorcollege maandag Hst. 6, sectie 6.1: Eigenwaarden en eigenvectoren.
woensdag Hst. 6, sectie 6.3: Diagonalisatie van matrices, Markov ketens.
practicum Matlab Practicum 3
werkcollege sectie 6.1: 1a,b,c,f,g,,j, 2, 3, 4, 9, 15, sectie 6.3: 1b,d, 2b,d, 6, 13