Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

Huisvesting. Rond 1900 verrezen overal in de stad gebouwen voor de verschillende faculteiten. Voor het onderhavige verhaal zijn belangrijk het Natuurkundig Laboratorium op de hoek van de Westersingel en de Kraneweg en het Sterrenkundig Laboratorium (later Kapteyn Laboratorium) schuin achter het Academiegebouw; dit was sinds 1913 gevestigd in het voormalige, uit 1866 stammende, Fysiologisch laboratorium. Een eigen huisvesting van de wiskundigen en hun studenten is zeer lang niet nodig geweest. De colleges voor de (weinige) studenten werden aan huis of in het Academiegebouw gegeven.

Binnenstad. Pas in 1919 kwam daarin verandering: men kreeg een studiezaal in het Sterrenkundig Laboratorium, Voor de aankleding van de ''ten behoeve van een voor de studenten in de wiskunde en de wiskundige natuurkunde in te richten studiezaal'' werd f 300 gevraagd aan het Groningse Universiteitsfonds door J.A. Barrau, J. Wolff en F. Zernike.

Het Kapteyn Laboratorium (in de jaren 1980 afgebrand) schuin achter het Academiegebouw en Mathematisch Instituut Oude Boteringestraat 6

In de latere jaren dertig werd de Mathematische Leeszaal verplaatst naar de Oude Boteringestraat 6, waar een paar kamers betrokken werden bij het Biologisch-Archeologisch Instituut. In Jaarboek 1939 staat te lezen: "Mathematische leeszalen, Oude Boteringestraat 6. Hoogleeraren in de wiskunde, Directeuren."

Direct na de oorlog was het toen opgerichte Mathematisch Instituut gevestigd op hetzelfde adres Oude Boteringestraat 6. In 1958 verhuisde het Mathematisch Instituut naar de Reitdiepskade 4. Hier was ook een collegezaal voor 30 personen ingericht. De grotere colleges vonden nog steeds in het academiegebouw plaats. Toen de studentenaantallen groeiden werd ook op verschillende andere universitaire vestigingen college en werkcollege gegeven, zoals in het Anatomisch-Embryologisch laboratorium van het Academisch Ziekenhuis of in localen van de Rijks HBS aan de Grote Kruisstraat. Later werd ook nog (een gedeelte van) Reitdiepskade 3a betrokken. Voor studenten werd een leeszaal ingericht op de hoek Reitdiepskade-Westersingel. Verder werd ruimte betrokken in het pand Kraneweg 2a-2b, waaronder een collegezaal. De natuurkunde colleges vonden meestal plaats in het Natuurkundig Laboratorium, op de hoek Westersingel - Kraneweg. Veel van deze gebouwen hebben later een andere bestemming gekregen of zijn afgebroken.

WSN gebouw

Paddepoel. Eind April 1970 verhuisde vrijwel de gehele faculteit naar Paddepoel. Het Mathematisch Instituut betrok samen met Sterrenkunde en (Theoretische) Natuurkunde het WSN gebouw. Alles verandert, want er werd al spoedig van alles bijgebouwd en zo trok enige jaren later de Faculteit Economische Wetenschappen het WSN gebouw binnen en inmiddels is de naam hiervan Duisenberg Building. Het Paddepoel Complex heet inmiddels Zernike Complex. Hier is een ruime voorraad aan grotere en kleinere collegezalen aanwezig. Ook werd in de hiervoor beschikbare ruimte een begin gemaakt met de opstelling van demonstratie-apparatuur voor de Technische Mechanica. In de loop van de tijd ontstond hier Informatica als eenheid.

Blauwborgje 3

Op 1 September 1991 verhuisden Wiskunde en Informatica naar een nieuw gebouw, in Blauwborgje 3, onmiddellijk ten Zuiden van de Hoogbouw WSN. Hierdoor had men nu ook de beschikking over een grote practicumruimte. Wiskunde en Informatica gingen op 1 September 2007 tezamen met Kunstmatige Intelligentie over naar het nieuwe Bernoulli gebouw. Sinds 1 Juni 2018 is er nu sprake van het Bernoulli Institute for Mathematics, Computer Science and Artificial Intelligence.

Bernoulliborg

De naam van deze huisvesting is gewijd aan de Bernoulli familie, waarvan Johann en zijn zoon Daniel een sterke connectie met Groningen hebben. Johann heeft van 1695 tot 1705 aan de Hogeschool van Groningen gewerkt en Daniel is hier in 1700 geboren.

Links: Vader en zoon Bernoulli en, rechts: een impressie van de brachistochroon in vijver Zernike-complex. Beeldhouwer Henk Ovink. Op de achtergrond het Rekencentrum

De oude Faculteit Wis en Natuurkunde heet inmiddels Faculty of Science and Engineering. O tempora o mores.

Faculteitskamer in het Academiegebouw