Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

Wiskundigen in Groningen

Sinds de stichting van de Universiteit van Groningen (Hogeschool van Stad en Lande) in 1614 zijn hier wiskundigen geweest. De eerste docent in het vak wiskunde was Nicolaus Mulerius (hoogleraar tussen 1614 en 1630) en bijna een eeuw later was Johann Bernoulli (hoogleraar tussen 1695 en 1705) degene die uiteindelijk het bekendst onder een breed publiek zou worden. In de zeventiende eeuw hebben Nederlanders veel bijgedragen aan de wiskunde; te denken valt aan namen als Frans van Schooten (1615-1660), Johannes Hudde (1628-1704) en Christiaan Huygens (1629-1695). Echter, vanaf het begin van de achttiende eeuw heeft de wiskundige cultuur in Nederland lange tijd stilgestaan. Floris de Boer zei het in 1896 zo:

Nadat Nederland geruime tijd aan de spits der wiskundige beschaving had gemarcheerd, verliet het plotseling de gelederen geheel, en nam gedurende langer dan een eeuw zelfs geen plaats in de achterhoede meer in.

Het zou tot het eind van de negentiende eeuw duren voordat Groningen weer een internationaal bekende wiskundige in huis zou hebben in de persoon van Pieter Hendrik Schoute (hoogleraar tussen 1881 en 1913).

PAS-PORTRETTEN van MULERIUS, BERNOULLI en SCHOUTE

Deze website behandelt de geschiedenis van de wiskundigen in Groningen vanaf 1614. Daarbij moet men zich realiseren dat lange tijd wiskundigen ook andere vakken beoefenden zoals medicijnen of welsprekendheid; en dat er tot rond 1850 geen onderscheid was tussen wiskunde en natuurkunde. Bovendien was een wiskundige in de achttiende en een groot gedeelte van de negentiende eeuw vaak in eerste instantie een geleerde en geen onderzoeker. Onze beschrijving laat zien dat de ups en downs van de wiskunde-beoefening alhier, net als elders in Nederland, mede te maken hadden met de opvattingen van de overheid over het universitaire onderwijs. Overigens, die overheid was tot het begin van de negentiende eeuw nog een provinciale aangelegenheid en werd pas daarna een nationale aangelegenheid, na een aarzelend begin in de Bataafse Republiek (1795-1805). In de eerste helft van de negentiende eeuw zijn halfhartige pogingen gedaan om het universitaire onderwijs aan te passen aan de behoeften van de maatschappij. In de eerste helft van de 20e eeuw is mathematische fysica een eigen leven gaan leiden, de bijbehorende namen in de alfabetische lijst hebben we gemerkt met een *; zie ook de chronologische tabel hieronder.

Onderwijswetten van 1863 en 1876. Na het midden van de negentiende eeuw kwamen enkele onderwijswetten tot stand die grote gevolgen zouden hebben. De wetgeving uit 1863, ingevoerd door Thorbecke, bracht, met name door de invoering van de Hoogere Burger School (HBS), een wezenlijke vernieuwing tot stand. De wet op het hoger onderwijs uit 1876, die ook aanleiding gaf tot de oprichting van de Universiteit van Amsterdam, zorgde voor meer financiële armslag; voor het kwetsbare Groningen betekende dit een meer stabiele situatie.

Thorbecke's wetgeving zou immense gevolgen hebben, voor zowel de inrichting als voor de kwaliteit van het middelbaar onderwijs, en dientengevolge ook van het universitair onderwijs. Deze vernieuwing weerspiegelde zich ongetwijfeld in de toenemende kwaliteit van de universitaire wiskundigen, die veelal hun carrière begonnen als HBS-leraar. Ook ontstond er een vruchtbare wisselwerking van universitaire wiskundigen met het middelbaar onderwijs. Tot ver in de 20e eeuw zouden hoogleraren betrokken zijn als gecommitteerden bij de examens van HBS en gymnasium.

Ondanks de vernieuwingen van Thorbecke, heeft het nog zeer lang geduurd voordat het hoger onderwijs, zowel voor docenten als studenten, toegankelijk werd voor brede lagen van de bevolking. Pas aan het eind van de negentiende eeuw ziet men ook docenten en studenten aan de universiteit arriveren die niet meer tot de 'gegoede burgerij' behoorden. Bovendien werd het eerst in 1917 mogelijk om direct van de HBS naar de universiteit te gaan, zonder een aanvullend examen te hoeven afleggen.

ACADEMIEGEBOUW 1614-1846

Wiskunde binnen en buiten de universiteit. Zoals gezegd was er tot 1850 nog geen onderscheid tussen wis-, natuur- en sterrenkunde en er was nog maar weinig onderscheid tot het einde der 19e eeuw. In feite bleef de nauwe band tussen deze drie disciplines tot in de jaren 1970 voortbestaan in het universitair onderwijs. Hierbij moet opgemerkt worden dat de mathematische fysica, die al in de negentiende eeuw als apart vak werd gedoceerd, reeds vroeg een plaats kreeg binnen de natuurkunde.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog had er in Nederland een bezinning plaatsgehad over de rol van de wiskunde aan de universiteit. Resultaat hiervan was een versterking van de toegepaste wiskunde aan alle universiteiten, ook in Groningen. Met name J.C.H. Gerretsen (1907-1983) heeft zich als hoogleraar directeur deze versterking bewerkstelligd. Binnen de (technische) natuurwetenschappen maar ook binnen de biologie, farmacie en geneeskunde ontstond een toenemende belangstelling voor vakken als stromingsleer, numerieke wiskunde, waarschijnlijkheidsrekening, statistiek en systeem- en regeltechniek. Tegelijkertijd vond er een transitie plaats van wiskunde-onderzoek en -onderwijs, zowel binnen als buiten de faculteit. Dit betrof in het bijzonder ook vakken als actuariële wiskunde en economisch georienteerde vakken zoals statistiek en operations research. Ondertussen werd tevens een begin gemaakt met grootschalig rekenen, hetgeen uiteindelijk leidde tot de inrichting van een universitair rekencentrum. Enige decennia later was de informatica in opkomst en nog later, in de 21e eeuw, ook de kunstmatige intelligentie.

De universiteit heeft van oudsher een rol in de opleiding van leraren in het voortgezet onderwijs. Dit geldt vooral voor de wiskunde, waarbij de universiteit tot ver in de 20e eeuw wiskundeleraren afleverde, zowel met een doctoraalopleiding als met een MO-akte. Sinds de opkomst van de professionele lerarenopleidingen is de band tussen universiteit en toekomstig leraar wel enigszins verzwakt. Bovendien is het toekomstperspectief van de wiskundestudent sinds bovenstaande ontwikkelingen sterk veranderd; voorheen kwamen veel afgestudeerden terecht in het voortgezet onderwijs.

Verantwoording. De geschiedenis van de wiskundigen in Groningen op deze website levert doorkijkjes naar de toenmalige wereld, in het bijzonder naar de toenmalige opvattingen over wetenschap. Ons overzicht beoogt niet een compleet overzicht van leven en werken van iedere individuele wiskundige te leveren, zo dat al mogelijk zou zijn. Mede op grond van de aanwezige informatie kan geen uniforme behandeling worden nagestreefd. Bovendien paste in onze ogen bij de één een wat zakelijker behandeling, daar waar bij de ander een petite histoire meer op zijn plaats leek. Wat het recentere verleden betreft kunnen we bogen op eigen contacten of op informatie van wat oudere zegslieden. Ook blijken contacten met familieleden van toenmalige wiskundigen, soms tot achterkleinkinderen toe, bijzonder vruchtbaar en behulpzaam te zijn.

Velen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze webpagina's. We noemen Danny Beckers, Tom Koornwinder, Joeri Meijer en Herman te Riele voor het beschikbaar stellen van stukken archief; Klaas van Berkel, Boele Braaksma, Aernout van Enter, Jan Guichelaar, Martinus van Hoorn, George Huitema, Piet van der Kruit, Henk Kubbinga, Wout Knol, Gerard Sierksma, Ida Stamhuis en Jaap Top voor het actief meedenken, en Peter Arendz, Hildeberto Jardón-Kojakhmetov en Holger Waalkens voor de technische ondersteuning.

In feite blijft deze website een project in wording. De lezer wordt hierbij van harte uitgenodigd extra informatie aan te leveren.

Redactie
H.W. Broer, J.A. van Maanen en H.S.V. de Snoo

ACADEMIEGEBOUW 1850-1906

Nadere informatie. Hieronder geven we nadere informatie over de inhoud van deze website. De eerste tabel bevat alle wis-, natuur- en sterrenkundigen van 1614 tot ca. 1900. Rond 1900 splitsten de verschillende disciplines zich organisatorisch. De tweede tabel bevat alle wiskundigen vanaf 1900. Het vak mathematische fysica werd door R.A. Mees als een der eersten in Groningen beoefend. Toen de natuurkundige H. Haga (1852-1936) aantrad als zijn opvolger, werd er door de laatste op aangedrongen dat dit vak in Groningen vertegenwoordigd bleef, als onderdeel van de natuurkunde. In de derde tabel is aangegeven wie tot aan de tweede wereldoorlog bij de mathematische fysica betrokken is geweest. De sterrenkundigen na Kapteyn en De Sitter zijn buiten beschouwing gebleven.

Lijst van wis-, natuur- en sterrenkundigen van 1614 tot ca. 1900

 aanstellingleeropdracht
N. Mulerius1614-1630geneeskunde, wiskunde
M. Pasor1629-1658zedekunde, wiskunde, theologie
Joh. Borgesius1646-1652wiskunde
J. Borgesius1653-1666wiskunde, welsprekendheid
J. Bertling1667-1669logica, wiskunde, wijsbegeerte
Joh. Bernoulli1694-1705wiskunde, wijsbegeerte
J.P. de Crosa1724-1726wijsbegeerte, wiskunde
N. Engelhard1728-1765wiskunde en (meta-) physica
A. Brugmans1767-1789wis- en sterrekunde, mechanica
F.A. Widder1767-1784wis-, natuur- en sterrekunde, theologie
J. Baart de la Faille1790-1823wis-, natuur- en sterrekunde,
S. Brouwer1823-1835wiskunde, fysica, chemie
J.W. Ermerins1835-1868wis-, natuur- en sterrekunde
W.A. Enschedé1843-1881wis-, natuur- en sterrekunde
R.A. Mees1868-1886wis-, natuur- en sterrekunde
H.J. Rink1877-1883meetkunde, analyse
J.C. Kapteyn1877-1921sterrekunde, waarschijnlijkheidsrekening
  en mechanica
P.H. Schoute1881-1913meetkunde
F. de Boer1884-1908algebra en analyse
W. de Sitter1900-1908sterrekunde

Lijst van wiskundigen vanaf 1900

 aanstellingleeropdracht
Fred. Schuh1909-1916algebra en analyse
J.A. Barrau1913-1928meetkunde
J. Wolff1917-1922algebra en analyse
J.G. van der Corput1923-1946algebra en analyse
B.L. van der Waerden1928-1931elementaire wiskunde, meetkunde
O. Bottema1931-1935meetkunde
 1939-1941didactiek
G. Schaake1931-1945meetkunde
J. Ridder1931-1962analyse
J. Popken1937-1940reele en complexe analyse
C.S. Meijer1946-1972analyse
J.C.H. Gerretsen1941-1943didactiek
 1946-1972meetkunde
L.J. Smid1948-1971statistiek
A.I. van de Vooren1958-1984stromingsleer, numerieke wiskunde
J.A. Sparenberg1961-1990technische mechanica
W. Verdenius1961-1974analyse
A. van Heemert1962-1968meetkunde
A.J. Stam1963-1994kansrekening
J.Ch. Boland1969-1979topologie, grondslagen
M. Kuipers1971-1989technische mechanica
F. Takens1972-1999differentiaaltopologie, dynamische systemen
E.G.F. Thomas1973-2004functionaalanalyse
J.C. Willems1973-2003systeemtheorie
R.F. Curtain1977-2006systeemtheorie

Lijst van mathematisch fysici van 1895 tot ca. 1950

 aanstellingleeropdracht
C.H.Wind1895-1902fysische chemie en mathematische fysica
J.D. van der Waals jr.1903-1908mathematische fysica, hydrodynamica
  fysische chemie
L.S. Ornstein1909-1914wiskundige natuurkunde
F. Zernike1915-1958theoretische mechanica en mathematisch fysica
R. (de Laer) Kronig1931-1939mechanica en quantummechanica
H.C. Brinkman1934-1935atoomtheorie
H.J. Groenewold1936-1937mathematische fysica
 1951-1975theoretische natuurkunde
C.J. Bouwkamp1938-1939mechanica en quantummechanica
B. Kahn1939-1940mechanica en quantummechanica
B.R.A. Nijboer1940-1950 

ACADEMIEGEBOUW 1909

Referenties

 • D. Baneke, De Groningse eeuw van de natuurwetenschappen. Boekvorm Uitgevers 2005 [vertaald The Groningen Science Era. Boekvorm Uitgevers 2005]
 • K. van Berkel, Dijksterhuis. Een biografie. Bert Bakker 1998
 • K. van Berkel, De onbekende Herman Haga, medeoprichter van de NNV. Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde 77(8) (2011) 296-298
 • K. van Berkel, Universiteit van het Noorden. vier eeuwen academisch leven in Groningen. Deel 1: De oude universiteit 1614-1876; Deel 2: De klassieke universiteit 1876-1945. Verloren 2014; 2017
 • W.B.S. Boeles, Levenschetsen der Groninger Hoogleeraren. In: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen ter gelegenheid van haar vijfde halve eeuwfeest, Groningen 1864
 • H.W. Broer en H.S.V. de Snoo, Wiskundigen in Groningen. Nieuw Archief voor Wiskunde 5 20 (2019) 277-279
 • H.W. Broer en H.S.V. de Snoo, De opkomst van de Groningse wis-, natuur- en sterrenkunde in de negentiende eeuw. Nieuw Archief voor Wiskunde 5 22 (2021) 47-58
 • H.W. Broer en H.S.V. de Snoo, De Groningse wiskunde in de eerste helft van de twintigste eeuw. In voorbereiding
 • H.W. Broer en H.S.V. de Snoo, De Groningse mathematische fysica in de eerste helft van de twintigste eeuw. In voorbereiding
 • H.W. Broer en H.S.V. de Snoo, De Groningse wiskunde in de vijftiger jaren. Ter gelegenheid van Boele Braaksma's 50 jarig jubileum als Gronings hoogleraar
 • Herold Dehling en Jan van Maanen, Kleine Groninger en grote wetenschapper. Nieuw Archief voor de Wiskunde 5/4 (2003) 254-257
 • Effigies et vitae professorum Academiae Groningae & Omlandiae (Groningen, 1654); repr. (1968)
 • J. Guichelaar, Willem de Sitter, Einstein's friend and opponent. Springer 2018
 • J. Huizinga, Geschiedenis der Universiteit gedurende de derde eeuw van haar bestaan. In: Academia Groningana MDCXIV-MCMXIV Noordhoff 1914
 • A.H. Huussen jr. (red.), Onderwijs en onderzoek: studie en wetenschap aan de academie van Groningen in de 17e en 18e eeuw. Verloren 2003
 • H.A. Krop, J.A. van Ruler en A.J. van der Jagt (red.), Zeer kundige professoren beoefening van de filosofie in Groningen van 1614 tot 1996. Verloren 1997
 • P.C. van der Kruit, Jacobus Cornelius Kapteyn, Born Investigator of the Heavens. Springer 2014
 • H. Kubbinga, The astronomical instruments (1618) and Catalogus librorum (1646) of Nicolaus Mulerius, with an essay on his place in the history of science. Groningen University Press 2014
 • Lijst studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen 1877-1918 (uit de Jaarboeken)
 • J.A. van Maanen, Een complexe grootheid: leven en werk van Johann Bernoulli 1667 - 1748. Epsilon Uitgaven 34, 1995
 • D. van Netten, Nicolaus Mulerius (1564-1630): Een geleerde uit Groningen in de discussies van zijn tijd. Barkhaus 2010
 • G. Sierksma, Johann Bernoulli (1667-1748): His ten turbulent years in Groningen. Mathematical Intelligencer 14(4) (1992) 22-31
 • G. Sierksma, The mathematical sciences in Groningen before and after Bernoulli’s stay. Nieuw Archief voor Wiskunde 13(1) (1995) 37-48
 • F.R.H. Smit, Groninger Universiteitsfonds 1893-1993. Stichting Groninger Universiteitsfonds 1993
 • E. Visser (ed.), Universitas Groningana 1914-1964. Wolters 1964

Genootschappen en instituties die een rol spelen

Een aantal genootschappen en instituties, in Groningen of daarbuiten gevestigd, is van belang geweest voor de ontwikkeling van de wiskunde in Groningen.

Het (Koninklijk) Natuurkundig Genootschap te Groningen. Tot de hierboven aangeduide natuurwetenschappelijke cultuur is in Groningen zeer bijgedragen door het (Koninklijk) Natuurkundig Genootschap ((K)NG. Het is opgericht in 1801 onder de naam Natuur- en Scheikundig Gezelschap, door een groep studenten onder leiding van de de latere hoogleraar natuurlijke historie, Theodorus van Swinderen (1784-1851) en, onder anderen, de latere hoogleraar scheikunde en uitvinder, Sibrandus Stratingh (1785-1841). De oorspronkelijke groep, waaronder vijf rechtenstudenten en één medische student, was onder meer geinspireerd door de colleges en demonstraties van de hoogleraar wiskunde Jacob Baart de la Faille (1757-1823) en op diens aandringen. Zijn gelijknamige zoon Jacob Baart de la Faille II (1795-1867) zou als als medicus actief lid zijn. Vanaf 1810 was de naam Natuur- en Scheikundig Genootschap, dat sinds 1862 Natuurkundig Genootschap heet. In feite was het uiteindelijke Natuurkundig Genootschap een fusie met een of meer later opgerichte genootschappen. De activiteiten van het Genootschap bestonden uit het organiseren van voordrachten, zowel door de leden als door genodigden, en het demonstreren van proeven. Dit is tot op de dag van vandaag grotendeels zo gebleven.

Van Swinderen speelt in de beginjaren een centrale rol als voorzitter van het Genootschap. De eerste jaren vonden de bijeenkomsten van het Genootschap bij hem thuis plaats. Toen het Genootschap in aantal groeide - in 1810, het jaar van de Franse inlijving telde het reeds 200 leden - werd een belangrijke vraag waar binnen de Groninger stadswallen een geschikte gelegenheid was om al de proeven en demonstraties uit te voeren. Na enige omzwervingen vond Van Swinderen in 1832 hiervoor het Concerthuis in de Poelestraat, dat in 1840 door hem werd gekocht. Dit was een definitief onderkomen, waarin het nodige moest worden aangepast. Zowel studenten als burgers hadden belangstelling voor experimenten. In 1851 werd het vijftigjarig bestaan van het Genootschap gevierd, waarbij Van Swinderen de slotrede uitsprak, het was het laatste openbaar optreden in zijn leven. De historicus Huizinga sprak later over Van Swinderen als over “Dorus het wonderkind”. Vanaf 1976 voert het genootschap het predicaat ‘koninklijk'.

Ook de Groningse wiskundigen Jan Willem Ermerins, Willem Adriaan Enschede en Rudolf Adriaan Mees speelden een rol in het Genootschap, net als Arnold Willem Alings (1822-1895), schoonzoon van Ermerins, die bij Enschedé gepromoveerd is. Zo was Ermerins enige tijd bestuurder en sprak Enschede een feestrede uit ter gelegenheid van het vijfenzeventig jarig bestaan van het genootschap in 1876. Het toenmalig bestuur bestond uit de medicus dr Jacob Baart de la Faille III (1822-1895) en dr Willem Gleuns (1808-1881), in 1837 gepromoveerd bij J.W. Ermerins. W. Gleuns sprak bij deze herdenking een lofdicht uit; zijn zoon Jan Sixtus Gerhardus Gleuns (1850-1941) is in 1878 gepromoveerd bij R.A. Mees.

W. Gleuns en Hendrik Deutgen (1816-1872) beheerden het instrumentarium en bereidden proeven voor, ook bij de colleges. Deutgen was echter ook amanuensis in het Physisch Kabinet van Ermerins en later van Mees, gevestigd in de bovenste verdieping van het Academiegebouw, en van het laboratorium van Stratingh. Gleuns was bovendien actief als leraar en als popularisator. Deutgen deed aan meteorologische waarnemingen, evenals W.A. Enschede. Tot het instrumentarium dat Gleuns en Deutgen ontwikkelden, hoort ook het mundomotorium.

Opmerkelijke (bestuurs-) leden waren, behalve mensen als de wis- en sterrenkundige Jacobus Cornelius Kapteyn (1851-1922) en de mathematisch fysicus Frits Zernike (1888-1966), ook onder anderen de landhuishoudkundigen Jacobus Albertus Uilkens (1772-1825) en diens opvolger Hans Christiaan van Hall (1801-1874) en Gerardus Heymans (1857-1930), hoogleraar geschiedenis der wijsbegeerte, logica, metafysica en zielkunde.

De eerste helft van de 19e eeuw was een bloeiperiode van het Genootschap, waarna een zekere dip in het ledenaantal optrad. Rond 1900 was er een nieuwe bloeiperiode. Het Genootschap gaf een verbinding tussen de universiteit en het middelbaar onderwijs, met name de in 1864 opgerichte Rijks-HBS te Groningen. Voorbeelden van deze verbinding zijn de natuurkundeleraar en langjarige directeur van de Rijks-HBS te Groningen, Florentius Goswin Groneman (1838-1929), de wiskundeleraar, wetenschapper en dichter Obe Postma (1868-1963) en de wis- en sterrenkundigen J.C. Kapteyn en Willem de Sitter (1872-1934). Groneman werd wegens zijn verdiensten erevoorzitter van het Genootschap.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de bijgevoegde literatuur.

Referenties over het (K)NG:

ACADEMIE van FRIESLAND

De Hogeschool van Franeker (of Academie van Friesland) is gevestigd in 1585. Een van de wiskundigen van betekenis was Adriaan Adriaansz. Metius (Alkmaar, 9 december 1571 - Franeker, 6 september 1635). Na een aanvankelijke bloei, vooral in de godgeleerdheid, raakte de universiteit in verval en werd in 1811, onder het bewind van Napoleon, per decreet opgeheven. Als compensatie werd in 1815 nog een (Rijks) Atheneum opgericht, maar dat werd in 1843 ook weer opgeheven. De reden hiervoor was de terugloop van de studentenaantallen. Een aantal hoogleraren verhuisde hierna naar Groningen en ook een deel van de inboedel.

Het Wiskundig Genootschap werd in 1778 opgericht als een soort rederijkers genootschap onder de zinspreuk "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven". Sinds 2003 is het genootschap 'koninklijk' en we korten af KWG. Sinds eind 19e eeuw heeft het enigszins recreatieve karakter plaats gemaakt voor creativiteit en lange tijd is het Nieuw Archief voor Wiskunde een tijdschrift geweest waarin Nederlandse wiskundigen belangrijk werk publiceerden. Hiernaast is in 1888 het (Koninklijk) Actuarieel Genootschap opgericht, 'koninklijk' sinds 2013, waarvan ook een aantal wiskundigen lid is geweest.

In 1808 richtte Koning Lodewijk Napoleon de het Koninklijk Instituut op, dat in 1812 het Amsterdams Trippenhuis (aan de Kloveniersburgwal) betrok en dat vanaf 1851 overging in de Akademie. In 1938 gaat de Akademie over in de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (K(N)AW). Een aantal aan Groningen verbonden wiskundigen is hiervan lid geweest. Er werd ook veel gepubliceerd in de Verhandelingen Natuurkunde, Verslagen en Mededelingen of de Proceedings van de Akademie; dit laatste is wat betreft de wiskunde later (vanaf 1939) overgegaan in Indagationes Mathematicæ.

TRIPPENHUIS te AMSTERDAM

De (Koninklijke) Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) bestaat al sinds 1752 en verwierf het predicaat 'koninklijk' in 2002. De KHMW is gehuisvest in het Hodshonhuis te Haarlem (aan het Spaarne, tegenover het Teylers Museum). Een aantal wiskundigen was hiervan lid. Ook de KHMW had een eigen tijdschrift Archives Néerlandaises geheten. In Utrecht bestaat als tegenhanger het in 1773 opgerichte Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Verder waren er op locaal niveau veel genootschappen met soortgelijke doelstellingen.

HODSHON HUIS te HAARLEM

Overzicht tijdschriften. Nu volgt een beknopt overzicht van de wiskundetijdschriften die vanaf de 17e eeuw bestaan hebben en soms nog bestaan.

Eerst geven we een aantal buitenlandse tijdschriften. In de 17e eeuw werd het reeds mogelijk om te publiceren in internationale tijdschriften zoals het in 1682 opgerichte Acta Eruditorum en in de tijdschriften die werden uitgegeven door de verschillende academies in Europa, zoals de Proceedings of the Royal Society. De 19e eeuw kende de opkomst van vele wiskundetijdschriften zoals Journal für die Reine und Angewandte Mathematik (Crelle's Journal). Een aantal tijdschriften werd vroeger genoemd naar de hoofdredacteur: Voorbeelden zijn Archiv Mathematik Physik (Grunert's Archiv, later Hoppe's Archiv), Bulletin des Sciences Mathématiques (Darboux Bulletin), Journal Reine Angewandte Mathematik (Crelle's Journal), Zeitschrift für Mathematik und Physik (Schlömilch's Zeitschrift). Het Franse Journal de Mathématiques Spéciales was tussen 1882 en 1902 een afsplitsing van Journal de Mathématiques Élémentaires (dat tussen 1877 en 1980 verscheen). Het Franse tijdschrift Nouvelles Annales de Mathématiques, opgericht door Terquem en Gerono, verscheen tussen 1842 en 1927. Vanaf 1825 tot 1839 werd het Belgische tijdschrift Correspondance Mathématique et Physique uitgegeven door Jean Guillaume Garnier (1766 - 1840) en Adolphe Quetelet (1796 - 1874). Een opvolger van dit tijdschrift verscheen eerst in 1874: Nouvelle correspondance mathématique, uitgegeven door Catalan, Mansion, en Neuberg tussen 1874 en 1880. Een voortzetting hiervan was Mathesis: Recueil Mathematique (1881-1915), oorspronkelijk uitgegeven door Neuberg en Mansion. De Messenger of Mathematics verscheen tussen 1872 en 1929. Het tijdschrift Archives Néerlandaises des Sciences exactes et naturelles werd tussen 1866 en 1921 uitgegeven door de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem. Archives du Musée Teyler werd uitgegeven tussen 1866 en 1925. Het tijdschrift Compositio Mathematica werd in 1935 opgericht door L.E.J. Brouwer. Annales de l'École Polytechnique de Delft werd uitgegeven tussen 1885 en 1897.

TITELBLAD ACTA ERUDITORUM

Tijdschriften van het (K)WG. Het Wiskundig Genootschap geeft vanaf 1875 het Nieuw Archief voor Wiskunde uit: serie I: 1 (1875) – 20 (1893), serie II: 1 (1895) – 23 (1949), serie III: 1 (1953) – 30 (1982), serie IV: 1 (1983) – 17 (1999), serie V: vanaf 2000. Verder werd ook uitgegeven ''Wiskundige opgaven met de oplossingen door de leden van het Wiskundig Genootschap ten spreuke voerende: ”Een onvermoeide arbeid komt alles te boven” elkander tot onderlinge oefening opgegeven'' ook vanaf 1875: 1 (1875/81) – 21 (1960/64), zie bijvoorbeeld de volumes 16 en 17.

Tijdschriften van de de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Zoals eerder beschreven werd de KAW in 1852 opgericht als opvolger van een door Lodewijk Napoleon ingevoerd instituut. De wiskunde was eerst ondergebracht in de Afdeling Natuurkunde en vanaf 1892 in de Afdeling Wis- en Natuurkunde. De volgende tijdschriften werden door deze afdeling(en) uitgegeven: Verslagen en Mededelingen Afdeling Natuurkunde bevat verslagen van vergaderingen en publicaties (genaamd mededelingen voor leden en verhandelingen voor buitenstaanders): eerste reeks tussen 1853 en 1863, tweede reeks tussen 1867 en 1884, en derde reeks tussen 1885 en 1892. (vermelden als Akademie Verslagen Natuurkunde ipv Natuurkunde?) Vanaf 1892 werd deze reeks voortgezet als Verslagen van de gewone vergaderingen van de Wis- en Natuurkundige Afdeeling. Deze bevat verslagen van vergaderingen en publicaties (vermelden als Akademie Verslagen Afdeling Wis- en Natuurkunde ipv Verslagen Wis- en Natuurkundige Afdeling?). Met ingang van 1899 worden deze tijdschriften ook vertaald uitgegeven als Proceedings of the Section of Sciences, beginnend met de vergadering van 28 Mei 1898. (Vermelden als Akademie Proceedings Section Sciences ipv Proceedings?). [Vanaf 1939 tot 1990 werden de wiskunde artikelen ook als Indagationes Mathematicæ uitgegeven. Na 1990 worden de proceedings opgeheven en gaat alleen Indagationes Mathematicæ verder, tot 2010 onder auspiciën van de KNAW, daarna ging het over naar het KWG.] De reeks Verhandelingen Akademie bevat grotere publicaties, tussen 1854 en 1890 (algemeen) en tussen 1892 en 1935 tweede sectie, voor wis- en natuurkunde, (vermelden als Akademie Handelingen?) Klopt tweede sectie? Zie Schoute.

Verdere binnenlandse tijdschriften. Hier is een overzicht van binnenlandse tijdschriften, die hoofdzakelijk toegespitst waren op akte-studenten en leraren: De vriend der wiskunde verschenen tussen 1886 en 1916, Wiskundig Tijdschrift tussen 1904 en 1921, Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde (uitgegeven door P. Noordhoff, Oude Boteringestraat 12 te Groningen), opgericht door H.G.A. Verkaart en P. Wijdenes, tussen 1913 en 1987/1988, Euclides vanaf 1927/1928 (in 1924 begonnen als Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, gewijd aan onderwijsbelangen.) Christiaan Huygens Internationaal Tijdschrift, geredigeerd door Fred. Schuh en E.J. Dijksterhuis, van 1921 tot 1940. De uitgave Mathematica Tijdschrift voor Studeerenden werd van 1931 tot 1944 geredigeerd door C.L. Kok, M. Scheffer, S.C. van Veen (het bestond uit secties A en B). Mathematica Sectie A is later samengevoegd met het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde. Het Belgische Wis- en Natuurkundig Tijdschrift werd in 1954 Simon Stevin genoemd en hierin werden Mathematica Sectie B en Christiaan Huygens opgenomen (tot 1993).

Er waren nog een paar tijdschriften die van wiskundige interesse konden zijn. Het Archief voor de verzekeringswetenschap en aanverwante vakken werd tussen 1895 en 1919 uitgegeven door Martinus Nijhoff; vanaf 1922 voortgezet als Het Verzekeringsarchief. Het Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde werd uitgegeven tussen 1885 en 1970.

Noordhoffs verzameling van wiskundige werken. Het in 1913 opgerichtte en door P. Noordhoff, Groningen, uitgegeven Nieuw Tijdschrift voor de Wiskunde stond lange tijd onder leiding van Henri Gustaaf Adolph Verkaart (1866-1951) en Pieter Wijdenes (1872-1972), twee onderwijsmensen die via aktes hun lesbevoegdheid hadden verworven. Wijdenes had voor zijn laatste akte nog colleges gevolgd bij Korteweg en van Pesch; zodoende kende hij veel wiskundigen persoonlijk. Vooral Wijdenes ontpopte zich als een ondernemer in wiskundig onderwijsland en bleef dat tot op hoge leeftijd. Reeds in 1907 verscheen een leerboek van zijn hand bij Noordhoff. Het Nieuw Tijdschrift voor de Wiskunde vermeldde de "medewerking van de professoren Dr. F. Schuh, Dr. Hk. de Vries en Dr. J. de Vries". Toen Hk. de Vries in het begin een aantal artikelen over de vierde dimensie in het Nieuw Tijdschrift had gepubliceerd, stelde Wijdenes voor ze te bundelen en als boek te laten verschijnen via zijn contacten met Noordhoff. Zo kwam in 1915 het eerste deel van Noordhoff's Verzameling Van Wiskundige Werken tot stand. [Het boek van De Vries werd in 1926 in het Duits vertaald en werd nog aangehaald in Anschauliche Geometrie van D. Hilbert en S. Cohn-Vossen.] Deze reeks werd tot in 1938 voortgezet met als laatste deel Schuh's Leerboek der nieuwere meetkunde. In de oorlog verschenen nog enkele nieuwe drukken van eerdere delen. Onderstaande advertentie dateert van 1939 toen J.C.H. Gerretsen's proefschrift verscheen. Dr. S.L. van Oss (1864-1937) van de eerste alinea was toen recent overleden. De oorspronkelijke zeer karakteristieke vormgeving van deze reeks, zie de afbeelding van De vierde dimensie door Hk. de Vries, werd in de loop van de tijd opgeofferd voor een meer zakelijke stijl (rode banden zonder poespas).

Het Gronings wiskundig dispuut “W4?”

(auteur: M.C. van Hoorn) Op 27 september 1933 werd het wiskundig dispuut “W4?” opgericht. Dit gebeurde ten huize van dr. H.C. (Coen) Brinkman (zie foto), wonend aan de Grote Markt te Groningen. De eerste leden waren, naast Brinkman: W. (Wibbe) Verdenius (praeses) B.R.A. (Ben) Nijboer (ab-actis), T. Tol, W.H. Takens, G. Krooshof en P.H.E. Tattje. De naam betekent “Weten wij wel wat?” Coen Brinkman (1908-1961) vervulde de rol van geestelijk leider. Hij was in tegenstelling tot de anderen al gepromoveerd. Brinkman was assistent (medewerker); later werd hij privaat-docent te Groningen en hoogleraar in Bandung. De andere leden studeerden nog. Na het vertrek van Brinkman in 1935 werd de nieuwe geestelijk leider H.J. "Hip" Groenewold (1910–1996). Nijboer (1915-1999) en Verdenius (1913-1988) waren in 1933 tweedejaars student. Nijboer bleef met enige onderbrekingen vele jaren lid van het dispuut. Gedurende het studiejaar 1935-1936 was hij praeses. Brinkman was gepromoveerd bij H.A. Kramers, Verdenius promoveerde later bij Van der Corput en Nijboer bij Zernike. Nog later werkte Nijboer als hoogleraar theoretische natuurkunde te Utrecht. Verdenius werkte als medewerker in Delft en aan de KMA te Breda; nog later werd hij lector propedeutische wiskunde te Groningen. Groenewold promoveerde bij L. Rosenfeld en werd later hoogleraar theoretische natuurkunde in Groningen.

Gang van zaken. In principe vergaderde het dispuut wekelijks, en wel ten huize van één van de leden. De gastheer – dames waren nog niet in beeld – verzorgde de inleiding. Daartoe was een schoolbord in bruikleen verkregen van de hoogleraar natuurkunde D. Coster (1889-1950), dat vele jaren dienst heeft gedaan. Deze gang van zaken maakt duidelijk dat het dispuut en de wis- en natuurkundigen aan de universiteit zich nauw met elkaar verbonden achtten. De afdelingen wiskunde en natuurkunde waren klein van omvang en daardoor overzichtelijk. Zowel studenten wiskunde als studenten natuurkunde traden toe als lid van het dispuut. “W4?” bleef een wiskundig dispuut, en daarom werden vrijwel steeds wiskundige onderwerpen gekozen. Al gauw ontstond de gewoonte een boek te gebruiken als leidraad voor de voordrachten. Soms werd met een hoogleraar overlegd over te kiezen boeken of onderwerpen, onder andere met de wiskundehoogleraar J.G. van der Corput in 1935. Interessant is ook dat soms een wiskundige van elders, die tijdelijk assistent was bij een hoogleraar, een vergadering van het dispuut bijwoonde. Zo nam Kurt Mahler, die later befaamd werd als getaltheoreticus, in 1935 deel aan een vergadering van “W4?”. Het “W4?” lid C.J. Bouwkamp was, net als N.R.A. Nijboer bij F. Zernike gepromoveerd. Blijkens de notulenboeken was er ook tijd voor ontspanning. Begin 1938 werd het nieuwe spel Monopoly uitgeprobeerd; dit spel was meegenomen door het toenmalige lid J. (Han) de Groot. De Groot, die bij G. Schaake zou promoveren, werd later hoogleraar wiskunde (topologie) te Amsterdam en was de promotor van onder meer de latere lector J.Ch. Boland. Andersoortige ontspanning werd beleefd tijdens de zomervergaderingen, die jarenlang in ere bleven.

De oorlog. De periode van de Tweede Wereldoorlog bracht veel onzekerheid. Opvallend is dat binnen de vertrouwde kring van het dispuut openlijk werd gesproken over de bezetting. Eveneens valt juist in deze tijd op dat de leden een geheel verschillende achtergrond konden hebben. Dit was nooit een onderwerp van discussie geweest en dat werd het ook nu niet. Van enkele leden bleek iets van hun levensovertuiging door de persoonlijke keuzes die zij maakten. Eén van de oud-leden maakte direct in mei 1940 een eind aan zijn leven, één van de zittende leden werd opgepakt wegens illegale activiteiten en kwam om in een concentratiekamp. Een ander lid werd opgepakt wegens (andersoortige) illegale activiteiten, maar overleefde een verblijf in Duitsland.

Gevelstenen uit 1954 en 1984

Tenslotte. Het wiskundig dispuut “W4?” bestaat nog steeds. Weliswaar zijn sommige gewoonten veranderd, maar nog altijd worden regelmatig voordrachten gehouden, vaak aan de hand van boeken. Het aantal mensen dat vanaf 1933 kortere of langere tijd lid is geweest is al ongeveer 150 (naar gegevens uit 2021). Veel oud-leden denken met vreugde terug aan de geneugten van het lidmaatschap van ”W4?”. Vaak wordt dan als belangrijkste genoemd de intensieve kennismaking met zovele aspecten van het vak wiskunde. Maar uiteraard is de open sfeer ook altijd belangrijk geweest.

Niet iedereen die ooit toetrad als lid van “W4?” deelde gelijkelijk in de vreugde. Sommigen haakten af en sloegen een andere weg in. Voor anderen echter werd de beoefening van de wiskunde hun werk: zij kregen een positie aan een universiteit, aan een middelbare school, of in de industrie. Meerdere oud-leden verwierven bekendheid door hun wiskundig werk. In 1954 vond onder aanzienlijke belangstelling van oud-leden de 500ste vergadering plaats, bij welke gelegenheid een gedenksteen werd aangebracht aan de buitenmuur van het Natuurkundig Laboratorium aan de Westersingel en werd Nijboer benoemd tot erelid. In 1984 werd, eveneens onder grote belangstelling van oud-leden, nabij de eerste gedenksteen een tweede aangebracht ter gelegenheid van de 1000ste vergadering. Bij deze gelegenheid werd Verdenius tot erelid benoemd. Momenteel wordt gewerkt aan een publicatie over de geschiedenis van het wiskundig dispuut “W4?”. De bedoeling is een overzicht toe te voegen van (de meeste) boeken die doorgenomen zijn. Ook zal een namenlijst worden toegevoegd, zodat eenieder kan zien wie de gelukkigen waren die ooit lid mochten zijn van het dispuut.

Algemene achtergrond informatie

 • R. Aerts, Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman. Prometheus 2018
 • G. Alberts, Jaren van berekening. Toepassingsgerichte initiatieven in de Nederlandse wiskundebeoefening 1945-1960. Amsterdam University Press 1998
 • P.C. Baayen, "WISKUNDIG GENOOTSCHAP" 1778-1978: some facts and figures concerning two centuries of the Dutch Mathematical Society "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven." Nieuw Archief voor Wiskundige (3) 26 (1978) 177-205
 • J. Bank en M. van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur. Sdu 2000
 • C. Beenakker, Four Centuries of Physics Dissertations from Leiden University.
 • D.J. Beckers, Actuarial science, mathematics and statistics. The association of mathematical advisors for life insurance companies (1889- 1920)
 • D.J. Beckers en G.Alberts, Wiskundige Verlustiging. De tijdschriften die het genootschap wel en niet uitgaf. Nieuw Archief voor Wiskunde 10 (2010) 20-26
 • F. Berends en D. van Delft, Lorentz, gevierd fysicus, geboren verzoener. Prometheus 2019
 • K. van Berkel, Albert van Helden en L.C. Palm, The History of Science in the Netherlands: Survey, Themes and Reference. Brill 1999
 • K. van Berkel, Academische Illusies. De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel 1939-1950. Bert Bakker 2005
 • P.Th.F.M. Boekholt (red.), De onderwijsenquete van 1799. Paterswolde 2006
 • W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool 1 (1878) Tresoar Leeuwarden
 • W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool 2-1 (1879) Tresoar Leeuwarden
 • W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool 2-2 (1889) Tresoar Leeuwarden
 • Het Biografisch Portaal van Nederland
 • W. van Bunge, H. Krop, B. Leeuwenburgh, H. van Ruler, P. Schuurman en M. Wielema, Dictionary of seventeenth and eighteenth century Dutch philosophers I, II. Thoemmes Press 2003
 • J. Cardinaal, Mathematics. In: A general view of the Netherlands. Number XVI Science in the Netherlands; Pamphlet Panama Pacific International Exposition (PPIE) 1915, pp 79-81
 • Chapters in the recent history of mathematics. Special issue of Nieuw Archief voor Wiskunde on the occasion of the bicentennial celebration of the Wiskundig Genootschap (1978) vi + 230 pp. illus.
 • J.G. van der Corput, Overzicht Nederlandse wiskunde in eerste helft van de 20ste eeuw. In Dr K.E. Proost en Prof dr Jan Romein, Geestelijk Nederland 1920-1940 Deel II, De Wetenschappen van Natuur, Mens en Maatschappij. N.V. Uitg.-Mij Kosmos - Amsterdam - Antwerpen 1948
 • D. van Dalen, L.E.J. Brouwer, 1881-1966, een biografie: het heldere licht van de wiskunde. Bert Bakker 2001
 • D. van Dalen, L.E.J. Brouwer: Topologist, Intuitionist, Philospher: How Mathematics is Rooted in Life. Springer 2013
 • D. van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie: de man van het absolute nulpunt. Uitgeverij Bert Bakker 2005
 • G. van Dijk, Leidse hoogleraren Wiskunde 1575-1975 Universiteit Leiden 2011
 • G. van Dijk, Biografische Schetsen 1-8 KHMW Haarlem 2013-17
 • Arjen Dijkstra, Academics and Idiots. Proefschrift Universiteit Twente 2012
 • Ivor Grattan-Guinness, Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences. Two volumes, Routledge London 1994
 • G.L. de Haas-Lorentz (ed.), H.A. Lorentz, impressions of his life and work. North-Holland Publishing Company Amsterdam 1957
 • M. van Haaften, Het Wiskundig Genootschap: zijn oudste geschiedenis, zijn werkzaamheden en zijn beteekenis voor het verzekeringswezen. Noordhoff 1923
 • M.C. van Hoorn, Gymnasia en hbs'en vóór de Tweede Wereldoorlog. Historisch Jaarboek Groningen (2007) 7-34
 • M.C. van Hoorn, Euclides en de hbs vóór de Tweede Wereldoorlog. Euclides 83(6)(7)(8) (2008) 286-290, 326-331, 366-371
 • J. Israel, The Dutch Republic. Its Rise, Greatness, and Fall 1477-1806. Clarendon Press 1998
 • H.D. Kloosterman, Wiskunde. In Natuurwetenschappelijk onderzoek in Nederland Amsterdam 1942 234-255
 • P.J. Knegtmans, Professoren van de stad: het Athenenæum Illustre en de Universiteit van Amsterdam, 1632-1960. Amsterdam University Press 2007
 • J. Korevaar en R. Tijdeman, De geschiedenis van Indagationes Mathematicæ. Nieuw Archief voor Wiskunde 5 14(1) (2013) 66-72
 • D.J. Korteweg, Het bloeitijdperk der wiskundige wetenschappen in Nederland. Redevoering uitgesproken op den jaardag der Amsterdamsche Universiteit den 8sten Januari 1894. Jaarboek van de Universiteit van Amsterdam. Bezorgd door J.P.~Hogendijk. (zie http://www.jphogendijk.nl/sources/korteweg.html)
 • A.J. Kox, Hendrik Antoon Lorentz, 'Een levend kunstwerk'. Balans 2019
 • A.J. Kox, De Nederlandse natuurkunde rond 1900. In: J. Guichelaar, G.B. Huitema en H. de Jong (red.), Zekerheden in waarnemingen - Natuurwetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland rond 1900. Verloren 2012
 • J.H.J. Krüger, De eerste inspecteurs van het middelbaar onderwijs 'Het toezicht zal vooral op hem aankomen, het zal zijn onverdeelde zorg vorderen'. Studium 10(3) (2018) 131-141
 • M.J. van Lieburg, De academische prijsvragen; Een inventarisatie en annotatie van de prijsvragen - uitgeschreven door de Nederlandse universiteiten 1815-1968. Erasmus Publishing 2007
 • F. van Lunteren, "Van meten tot weten". De opkomst der experimentele fysica aan de Nederlandse universiteiten in de negentiende eeuw. Gewina 18 (1985) 102-138
 • J.A. van Maanen, The Netherlands. In: I. Grattan Guinness (editor), Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences. Vol.II. Routledge 1994
 • J.G.S.J. van Maarseveen, P.M.M. Klep en I.H. Stamhuis (eds.), The Statistical Mind in Modern Society. The Netherlands 1850-1940. 2 Vols. Aksant 2008
 • Mathematik In: Die Entwicklung der Naturwissenschaften in den Niederland während des letzten halben Jahrhunderts (1931) 50-58 S.C. van Doesburg
 • J.J. O’Connor en E.F. Robertson. MacTutor History of Mathematics Archive. St Andrews UK
 • K. van Ommen en H.J.M. Bos, De Bibliotheca mathematica van Bierens de Haan, Nieuw Archief voor Wiskunde 5/4 3 (2003) 243-251
 • W. Rekers en T. Koetsier, On the teaching of mechanical engineering in the Netherlands in the early nineteenth century: The work of G.J. Verdam (1802-1866). In: 12th Congress of the International Federation for the Theory of Mechanism and Machine Science, Besançon 2007 18-21 (2007) 1-6
 • D.J. Struik, Het land van Stevin en Huygens. Sunschrift 134 (derde en verbeterde druk) Nijmegen 1979
 • D.J. Struik, Geschiedenis van de Wiskunde. Aula 1990 [in 2008 opnieuw uitgegeven in de reeks vantoen.nu]
 • B. Willink, De tweede Gouden Eeuw: Nederland en de Nobelprijzen voor natuurwetenschappen 1870-1940. BMGN - Low Countries Historical Review 114(3), 1998