Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

Frederik Schuh, Hoogleeraar in de zuivere en toegepaster wiskunde en de mechanica. Geb. 7 Febr. 1875 te Amsterdam als zoon v. Frederik S. en Johanna Dinger. - Geh. 28 Aug. '02 te Amsterdam met Maria Geertruida de Grijs. Kinderen: Ir Jan Frederik, geb. 4 Dec. 1905, adviseerend ingenieur, geh. met Engelina Jantje Rozema; Karel Anton, geb. 27 December 1906; Helena Dorothea, geboren 26 Maart 1912; Cleopatra, geb. 3 Sept. 1926.

Schuh kreeg zijn opleiding aan de 5-j. H.B.S. en aan de Universiteit van zijn geboortestad, waar een door hem ingezonden antwoord op een wiskundige prijsvraag in 1895 met goud werd bekroond en waar hij 17 Mei 1905 bij D.J. Korteweg cum laude promoveerde tot doctor in de wis- en natuurkunde op het proefschr., getiteld Vergelijkend overzicht der methoden ter bepaling van aantallen vlakke krommen. Daarna stud. hij een paar jaar aan de Universiteit te Göttingen en vervolgens was hij een aantal jaren leeraar de H.B.S., eerst te Apeldoorn en later te Sneek. In 1905 werd hij toegelaten als privaat-docent aan de Universiteit te Groningen en na twee jaar werd hij tot hoogleeraar benoemd aan de Technische Hoogeschool te Delft (...). Deze periode is van 1909-1916 onderbroken geweest, daar Schuh dien tijd als hoogleraar wiskunde colleges gaf aan de Groningsche Universiteit. Hij was lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, van de comm. tot uitgave der werken van Christiaan Huygens en van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam. Ook werd hij in 1921 redacteur van het mathematisch tijdschrift Christiaan Huygens en schrijver van verschillende leerboeken over hoogere wiskunde, o.a. Lessen over Hoogere Algebra; Leerboek der Theoretische Mechanica met inbegrip der Kinematica; Leerboek der Theoretische Rekenkunde; Leerboek der Elementaire Theoretische Rekenkunde; Het Getalbegrip, in het bijzonder het onmeetbare getal; Het natuurlijke getal; Axiomatische behandeling der meetbare en onmeetbare verhoudingen van Grootheden; Theorie der Hoogere-machtscongruenties en der Hoogere machtsresten; Toepassingen van de Theorie der Getallencongruenties; Oneindige Producten; Kansrekening; Vraagstukken over Differentiaal- en Integraalrekening en over Analytische en Beschrijvende Meetkunde; Grepen uit de Moderne Meetkunde; Nieuwere Meetkunde van het platte vlak en der ruimte; Leerboek der nieuwe vlakke driehoeksmeting, waarin de trigonometrie op geheel nieuwe grondslagen wordt opgetrokken, en voorts zeer vele artikelen in verschillende tijdschriften, waarvan in het bijzonder de aandacht getrokken hebben: Een realiteitsvergelijking voor bestaanbare en onbestaanbare vlakke krommen met hoogere singulariteiten, Een algemeene definitie van Limiet en Een algemeene definite van Gelijkmatige Convergentie. Prof. dr. Schuh bezocht op vakantiereizen verschill. landen van Europa en was in 1934 te Praag vertegenwoordiger van de Hollandsche Maatsch. v. Wetenschappen op het Slavisch Mathematisch Congres. Ter gelegenheid van de herdenking van het 400-j. bestaan der Universiteit te Lausanne vertegenwoordigde Schuh de Technische Hoogeschool. In vrijen tijd hield hij zich gaarne bezig met het vervaardigen van zoogenaamde exacte puzzles, waarvan een groot aantal verschenen zijn in bladen, die geheel of gedeeltelijk aan puzzles gewijd zijn.