Johann Bernoulli Stichting voor de Wiskunde te Groningen

Johan Adolf Sparenberg 1924-2010

Attach:.jpg Johan Adolf Sparenberg (Amsterdam 14 December 1924 - Paterswolde 7 September 2010) was a professor at the University of Groningen between 1961 and 1990.

Johann Adolf Sparenberg werd op 14 decembcr 1924 te Amsterdam geboren. Na het doorlopen van de derde klasse van de toemiiahge 2e H.B.S. met 5 jarige cursus aldaar, bezocht hij de H;T.S. te Haarlem. Hiervan behaalde hij in 1946 het eiiiddiplo- ma, afdeling vHegtuigbouwkunde. hi 1947 deed hij staatsexamen H.B.S.-B. Eveneens in 1947 begon liij de studie in de wis- en natuurkunde aan de gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, waar hij in 1952 het doctoraalexamen met hoofdvak wiskunde en de bijvakken mechanica en natuurkunde behaalde.

Van 1952 tot 1956 was liij werkzaam als assistent aan het Laboratorium voor'Toegepaste Mechanica van de Teclmische Hogeschool te Delft. Van 1956 tot 1958 was liij wetenschappehjk ambtenaar aan het histituut voor Toegepaste Wiskunde van genoemde Teclmische Hogeschool. In 1958 promoveerde liij tot doctor in de tech- nische wetenschap op een proefschrift getiteld AppHcations of the Hilbert problem to problems of mathematical physics. De promotor was Prof Dr. R. Timman. Na zijn promotie was hij als toegepast wiskundige werkzaam bij het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation te Wageningen, waar zijn werkzaamlieden voor- namelijk lagen op het gebied van de theorie der scheepsvoortstuwing.

Met ingang van i September 1961, werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de teclmische mechanica, welkambtliij officieel aanvaardde op 11 december 1962 met het uitspreken van een rede over Techniek, mechanica en wiskunde. TO BE CONTINUED ...

Literatuur over J.A. Sparenberg:

MathSciNet voor J.A. Sparenberg

Mathematics Genealogy Project voor J.A. Sparenberg

[HWB en HSVdS Augustus 2018 - IN AANBOUW]