Ludolph van Ceulen (1540-1610)

Van Ceulen werd vooral bekend vanwege zijn grafsteen . Hij had met enorm veel rekenwerk onder- en bovengrenzen voor pi bepaald die pas in het 35ste cijfer achter de komma een eenheid verschilden. Dit feit werd op zijn grafsteen in de Leidse Pieterskerk vermeld. Tijdens zijn leven waren wel publicaties verschenen die minder nauwkeurige door hem gevonden benaderingen gaven (zijn boek "Van den Circkel" uit 1596 geeft 20 cijfers achter de komma, en een in 1603 verschenen boek van Christoffer Dybvad zelfs 31. Maar voor 35 cijfers kennen we als eerste bron alleen deze grafsteen, een tamelijk unieke plek voor een wetenschappelijk resultaat!

Van Ceulen werd op advies van Simon Stevin door Prins Maurits in 1600 tot hoogleraar in Leiden benoemd, samen met Symon Fransz. van der Merwen. Maurits voegde in dat jaar een genieschool toe aan de universiteit, waar door deze twee heren "in goeder duytsche taele" les mochten geven in "Telkonsten ende Landmeten", om zo ingenieurs op te leiden. Daaraan was behoefte in de oorlog tegen Spanje, en het is derhalve niet vreemd dat de nieuwe studenten "eerst sullen belooven ende sweeren aen den Viant deeser Landen daer mede geenen dienst te doen".

Zelfs na zijn benoeming aan de genieschool bleef Van Ceulen ook op een ander gebied aktief: hij hield er in Leiden (en daarvoor in Delft en zelfs even in Arnhem) een schermschool op na. Dit leidde tot een conflict met Pieter Bailly, die door hem als hulp-schermmeester was aangenomen. Bailly had in 1597 schriftelijk beloofd, niet zelf daarnaast nog schermlessen te zullen geven. Dat deed hij later toch, waarop Van Ceulen reageerde met een brief aan Burgemeesteren ende Gerechte deser stad Leyden. Daarin verzocht hij "ootmoedich, dewyle hy met groote last ende veel kinderen beladen is, mijn E. Heeren willen hem in sijn gerecktichheyt voorstaen, ende verbieden den genoemden Mr. Pieter sijn schermschoole". Het Leidse Gerecht nam een voor Van Ceulen gunstig besluit, en verbood Bailly "van nu voortaen, alhier 'tzy in t heymelick ofte openbaer eenige schermschoole te houden" en zelfs "ende 't school, by hem sonder wettige kennisse of toelating opgericht, te sluyten ende breecken".